Regulamin Sklepwiedzy.pl

 
Sklep internetowy sklepwiedzy.pl działający pod adresem http://www.sklepwiedzy.pl (dalej: „sklepwiedzy.pl) jest platformą prowadzoną przez: Nowoczesną Firmę S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-844), przy ulicy Puławska 465, tel.: (22) 314 14 53, fax: (22) 314 14 10,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498, NIP: 526-28-43-736, REGON:  140047036.
                                                                                                                                                                                                                                    
SŁOWNICZEK:
  •         Właściciel – Właściciel Sklepwiedzy.pl, czyli Nowoczesna Firma S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-844), przy ulicy Puławska 465, tel.: (22) 314 14 53, fax: (22) 314 14 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498, NIP: 526-28-43-736, REGON:  140047036, zwany dalej Nowoczesną Firmą S.A.
  •         Sklep Internetowy sklepwiedzy.pl – prowadzony przez Nowoczesną Firmę S.A. sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.sklepwiedzy.pl
  •         Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną
  •         Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl w tym w szczególności recenzje produktów, oceny produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl
  •         Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia, w tym w szczególności: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności
  •         Strona produktu / usługi – strona w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu / usługi
  •         Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Nowoczesnej Firmy S.A. podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową
  •         E-booki – tzw. e-wydawnictwa, czyli wydawnictwa w wersji elektronicznej; wydawnictwa (książki, magazyny, raporty itp.) mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy Sklepwiedzy.pl
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl, składania zamówień na produkty / usługi dostępne w  Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl, dostarczania zamówionych produktów / usług Klientowi, dokonywania przez Klienta płatności za zakupione produkty / usługi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania produktów / usług oferowanych w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl oraz składania zamówień na produkty / usługi niezbędny jest:
a/ komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b/ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl lub jego elementy techniczne.
5. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie produktów / usług oferowanych w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl nie wymaga rejestracji.
7. Składanie zamówień przez Klienta na produkty / usługi znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §2 regulaminu.
 
§2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje dane tj. imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy, stanowisko, telefon kontaktowy oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl jest nieodpłatna.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Infolinii Sklepwiedzy.pl wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl.
 
§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty / usługi dostępne w ofercie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl. 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl mogą być zgłaszane Właścicielowi za pośrednictwem Infolinii Sklepwiedzy.pl. Reklamacje dotyczące produktów / usług oferowanych w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl mogą być zgłaszane stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 
§4 Warunki realizacji zamówienia
1. Klient może składać zamówienia na produkty / usługi dostępne w ofercie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt / usługę, którym / którą jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności  oraz potwierdzenie zamówienia.
2. W Koszyku, Klient wskazuje:
a/ zamawiane produkty / usługi oraz ich liczbę
b/ imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (w przypadku jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT)
c/ sposób płatności.
3. W przypadku, gdy Klient zamawia produkty / usługi z różnych kategorii produktowych, Koszyk może zostać podzielony na 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Właścicielowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Właściciel przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Właściciela o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od typu produktu / usługi:
a/ na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu
b/ w przypadku produktów / usług dostępnych w formie elektronicznej - do pobrania w wersji elektronicznej. 
7. Właściciel zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Właściciela produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
8. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Właściciel poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. Informacja taka oznacza również, że Właściciel nie przyjął oferty sprzedaży, o której mowa w ust. 4 powyżej, złożonej przez Klienta. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych poniżej.
9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Właściciel może zaproponować Klientowi:         
a/ anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Właściciel będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia – nie dochodzi wówczas do przyjęcia oferty zawarcia umowy sprzedaży);
b/ anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w pozostałej części, przy czym Właściciel będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie – do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi jedynie w tej części złożonej oferty, w której realizacja umowy jest możliwa we wskazanym przez Klienta terminie);
c/ podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach).
10. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§5 Ceny produktów
1. Właściciel zamieszcza informacje o produktach / usługach na stronie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl zamieszczone przy produkcie:
a/ zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
b/ nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. 
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
6. Promocje w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§6 Warunki reklamacji
1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Właściciela o stwierdzonej niezgodności.
2. Właściciel w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Właściciel rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów (w przypadku produktów materialnych)  wraz z dowodem zakupu tego produktu od Właściciela i opisem reklamacji.
4. Reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji (w przypadku produktów materialnych) należy odesłać na adres Właściciela za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w Regulaminie.
5. W przypadku, gdy reklamowany produkt jest produktem dostarczanym Klientowi w formie elektronicznej, opis reklamacji należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Właściciel naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Klient nabywający produkt lub usługę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Właścicielowi za nabycie danego produktu.
§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1.    Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane oraz  nie później niż 14 dni przed datą realizacji w przypadku szkoleń oraz transmisji poprzez
a/ kontakt z Infolinią Sklepiedzy 22 314 14 14
b/ kontakt na adres kontakt@sklepwiedzy.pl
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Sklepwiedzy.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
a/ rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, e-booków, plików mp3 i innych plików po pobraniu ich przez Klienta
b/ prasy
c/świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
d/ produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Właścicielowi produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Właściciel zwróci Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres Właściciela.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy Klient uiścił Właścicielowi przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
6. Właściciel nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§8 Zwrot należności Klientom

1. Właściciel dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a/ anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją
b/ uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Właściciel dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej.
3. W przypadku gdy Klient nie podał wcześniej swojego numeru rachunku bankowego, wymagalność zapłaty przez Właściciela na rzecz klienta nie może nastąpić wcześniej niż z upływem 7 dnia od dnia przekazania przez Klienta informacji o numerze rachunku bankowego właściwego do zwrotu środków pieniężnych
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Właścicielowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Właścicielowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Właściciela zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
§9 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego Sklepwiedzy.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a/ promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu
b/ promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze
c/ pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji.
d/ zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłączenie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 
2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny Klient nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Właściciel poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. 
7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. 
8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
§10 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym SklepWiedzy.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym SklepWiedzy.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym SklepWiedzy.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela, tj. Nowoczesną Firmę S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), przy ulicy Wiertniczej 141, tel.: (22) 314 14 53, fax: (22) 314 14 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498, NIP: 526-28-43-736, REGON:  1400470363.
3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym SklepWiedzy.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl poświęconej polityce prywatności.

§11 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej newsletter Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera za pośrednictwem Infolinii Sklepu Wiedzy lub za pomocą przesłania wiadomości elektronicznej.
§12 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach / usługach na stronach Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl nie oznacza dostępności tych produktów / usług i możliwości realizacji zamówienia.
3. Właściciel dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego SklepWiedz.pl.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu  wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz, w zakresie Klienta który dokonuje czynności w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym SklepWiedzy.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy SklepWiedzy.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl.
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właścicielem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.
11. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego SklepWiedzy.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.